آدرس:

تهران، خیابان پانزده خرداد، خیابان معظم الدوله، خیابان کاشفی، ساختمان حمید، پلاک ۳۶

تلفن تماس:

۹۸۲۱۲۸۴۲۱۱۹۰+
۹۸۹۱۲۲۹۳۶۴۰۳+

پست الکترونیک:

coldsils@gmail.com